Ý nghĩa ngày kỷ niệm thành lập

Kỷ niệm thành là dịp để các ban quản trị, các thành viên trong doanh nghiệp nhìn lại một năm hoạt động của mình. Tổng kết lại những gì đã làm được và những gì chưa làm được để tiếp tục sửa đổi trong những năm tới. Đây cũn